Repetysjes binne los!

Yn de earste wike fan febrewaris binne de repetysjes fan de Godlike Komeedzje 2.0. begûn. Nettsjinsteande de besmettingen stiet it Coronasein op grien en kinne we lang om let repetearje mei koar, band en spilers. Fansels neffens de jildende regels foar Corona. Moandeitejûn hat Bert Noordenbos mei de muzikanten en sjongers repetearre. Tiisdei wie de earste lêsrepetysje foar de spilers ûnder lieding fan regisseur Karin Idzenga en skriuwer Sietse de Vries. De sportkantine fan Reduzum biedt genôch romte om hjir te repetearjen.

Speelschema Godlike Komeedzje 2.0 gewijzigd

Na de audities en kennismaking van koor en muziek in november 2021, gingen we als bestuur voortvarend verder, maar kort daarna werd alles weer stopgezet door de huidige lockdown. Dat we nu nog niet los kunnen gaan, houdt wel in dat we de datum van de oorspronkelijke première niet gaan halen. Er is meer tijd nodig. Samen met de regisseur hebben we zitten denken en rekenen en geprobeerd er een aantal weken bij te pakken.

Het speelschema ziet er nu als volgt uit:

Generale voor alle vrijwilligersMaandag 27 juni
PremièreWoensdag 29 juni
Vrijdag 1 juli
Zaterdag 2 juli
Vrijdag 8 juli
Zaterdag 9 juli
Zondag 10 juli
SuccesoptiesDinsdag 12 juli
Donderdag 14 juli
Slecht weer optiesMaandag 4 juli
Dinsdag 5 juli
Maandag 11 juli

Speellocatie gewijzigd

De locatie waar we wilden gaan spelen, bij Sjoerd de Boer, kan door het muziekfestival MILF (op 2 juli) niet gebruikt worden. We hebben daarom een alternatief gezocht en zijn uitgeweken naar Friens. In het weiland met op de achtergrond de kerk van Friens. Dit is dus dezelfde locatie als waar we Oeds fan Fierwei hebben opgevoerd.

De repetities vinden plaats in Reduzum, in de kantine of/en bij Sjoerd de Boer of in het lokaal in Idaerd.

We hopen van harte dat jullie je kunnen vinden in deze nieuwe planning. We moeten afwachten wat er in de persconferentie van 14 januari a.s. wordt gezegd over een eventuele versoepeling. We gaan ervan uit dat we in februari kunnen starten, maar niets is meer zeker tegenwoordig!

Heb je vragen, dan kun je één van ons benaderen:

Otto van der Meuleno.vandermeulen@upcmail.nl06-20625522
Jappie de Vriesjac.devries57@outlook.com06-28316943
Agatha Vermeulenvermeulenagatha@kpnplanet.nl06-22355234

13 novimber audysje / gearkomste foar spilers en sjongers

Op sneon 13 novimber organisearje wy in audysje / gearkomste foar spilers en sjongers. It programma is op de Boppeseal Kafee Bar de Welp:  

9.30 oere kofje en praatsje 

10.00 – 12.00 oere audysje spul 

13.00 – 13.45 oere gearkomste foar koarleden (gjin audysje ) 

Belangstellende spilers of sjongers dy ’t harren noch net opjûn hawwe, binne ek fan herte wolkom! Graach efkes trochjaan fia: info@theatergroepfier.nl

De sfear sit der al goed yn!

Op de boppeseal by Jeroen en Lutske wie it gesellich drok op 7 oktober. Nei in wurd fan wolkom troch foarsitter Otto van der Meulen, namen skriuwer Sietse de Vries en regisseur Karin Idzinga de oanwêzigen mei nei it stik Godlike Komeedzje 2.0.

In iepen loftspul oer Goden, robots en minsken. En fansels in ingel en in duvel! Koartsein giet it stik oer de minskheid dy ’t ta grutte dingen yn steat is, mar de wrâld net rêde kin. In prachtich ûnderdiel foarmet de muzyk: Hylke Tromp en Bert Noordenbos hawwe seis lieten makke, dêr ’t we by de gearkomste al ien fan repetearre ha. De sfear siet der gelyk goed yn!

Oan ‘e ein fan ‘e jûn hawwe in soad minsken de yntekenlisten ynfold foar toaniel, koar, muzyk of stypjende wurksumheden. Foar de toanielspilers binne der op sneon 13 novimber audysjes.

Oanmelde kin noch hieltyd: info@theatergroepfier.nl

Mear ynformaasje folget dan oer de mail.