Repetysjes binne los!

Yn de earste wike fan febrewaris binne de repetysjes fan de Godlike Komeedzje 2.0. begûn. Nettsjinsteande de besmettingen stiet it Coronasein op grien en kinne we lang om let repetearje mei koar, band en spilers. Fansels neffens de jildende regels foar Corona. Moandeitejûn hat Bert Noordenbos mei de muzikanten en sjongers repetearre. Tiisdei wie de earste lêsrepetysje foar de spilers ûnder lieding fan regisseur Karin Idzenga en skriuwer Sietse de Vries. De sportkantine fan Reduzum biedt genôch romte om hjir te repetearjen.