De Godlike Komeedzje 2.0

Nijs

Liedteksten

IEPENINGSLIETMuzyk: Bert NoordenbosTekst: Hielke Tromp Kearsang (Elkenien)Wêr moat it hinne mei de wrâld? Dy fraach is no al wit hoe âld,mar dy gjalp wurdt mei de jierren aloan lûder.De hiele skepping giet fallyt, want de ierde wurdt te hyt.It poaliis raant al. Wis, it kin hast net beroerder. FrouljuIt klimaat rint út de hân. Dêr’t …