Telefyzje skermen en hannen socht!

Hasto noch in âlde wurkjende telefyzje stean, mei in plat skerm fan in aardich formaat, lit it ús witte!!

Foar allerhanne putsjes hawwe wy frijwilligers nedich. Hast sin om in tal jûnen te helpen mei ferkear regelje, kofje skinke, kaartkontrôle of wat der allegearre by komt, jou dy dan foaral op by: info@theatergroepfier.nl In soad hannen meitsje licht wurk!

Sa om 10 maaie hinne begjinne we mei de online kaartferkeap.