Repetearje yn Friens

Op 5 april binne we foar de repetysjes ôfset nei de pleats fan Johan Bergsma yn Friens. Efkes wenne oan de kjeld, mar in prachtige lokaasje om it iepenloftgefoel te ûnderfinen. It koar bliuwt noch efkes repetearjen yn de kantine, mar ek sy wurde aanst op lokaasje by elkoar foege. Der kinne noch hieltyd koarleden by!

De bouploech û.l.f. Hylke Riemersma is him oan it tarieden en sa gau as de ‘earste snee’ fan it lân is, wurdt it dekôr opboud. Ek de naaiploech û.l.f. Minke Jorna is al drok dwaande en treft de nedige tariedings. It parkearjen yn Friens wurdt troch in tal manlju út Friens yn kaart brocht, de ferkearsgroep stiet û.l.f. Binne Sjonger.

De technyk is yn hannen fan Frederik van Dijk en hy sil der mei syn team wer in bysûndere draai oan jaan.