Poster, kaartferkeap en mear….

De poster is klear! 
Siep van Lingen is der mar drok mei: hy hat net allinnich moaie foto’s makke, hy hat ek de poster ûntwurpen. Ynkoarten hawwe we grutte, hiele grutte en lytse posters dy’t we jim mei jaan kinne. Sa kin elkenien yn de omjouwing fan Friens, Idaerd, Eagum en Reduzum witte dat de Godlike Komeedzje 2.0 der is. Fansels sykje wy ek de kranten op. Begjin juny komt de Ljouwerter krante del.

De kaarferkeap set útein op 10 maaie. Alles rint fia ús website www.theatergroepfier.nl  At der minsken binne dy’t dat net slagget, dan binne der wol oplossingen foar. Nim dan efkes kontakt op mei it bestjoer: info@theatergroepfier.nl

Fierders binne wy benadere troch juryleden fan de Gouden Gurbe. Dus spilers, sjongers en muzikanten: it wurdt serieus!

Ta beslút kinne wy noch altyd frijwilligers foar allerhande saken brûke.