13 novimber audysje / gearkomste foar spilers en sjongers

Op sneon 13 novimber organisearje wy in audysje / gearkomste foar spilers en sjongers. It programma is op de Boppeseal Kafee Bar de Welp:  

9.30 oere kofje en praatsje 

10.00 – 12.00 oere audysje spul 

13.00 – 13.45 oere gearkomste foar koarleden (gjin audysje ) 

Belangstellende spilers of sjongers dy ’t harren noch net opjûn hawwe, binne ek fan herte wolkom! Graach efkes trochjaan fia: info@theatergroepfier.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *