Iepenloftspul Godlike Komeedzje 2.0 útstelt

It bestjoer fan Stichting Theatergroep FIER hat besletten om it iepenloftspul Godlike komeedzje 2.0 in jier út te stellen. Nei it sukses fan Oeds fan Fierwei yn 2018 (LF 2018) soe yn juny 2021 de nije produksje op in moaie lokaasje spile wurde. Mar it koroanafirus smyt roet yn it iten. It bestjoer fan FIER fynt it net fertroud om feilich en yn frijheid de kommende moannen te oefenjen. Dêrom wurdt de foarstelling trochskood nei juny 2022. 

—————————————-NEDERLANDS—————————————-

Het bestuur van Stichting Theatergroep FIER heeft besloten om het iepenloftspul Godlike komeedzje 2.0 een jaar uit te stellen. Na het succes van Oeds fan Fierwei in 2018 (LF 2018) zou in juni 2021 de nieuwe productie op een mooie locatie worden gespeeld. Maar het coronavirus gooit roet in het eten. Het bestuur van FIER ziet onvoldoende mogelijkheden om veilig en in vrijheid de komende maanden te kunnen oefenen. Daarom wordt de voorstelling doorgeschoven naar juni 2022.