In foarpriuwke fan de Fryske odyssee

Op lokaasjes yn Friens, Idaerd, Eagum en Reduzum (FIER) wurdt de thúskomst fan oarlochsheld Oeds ferbylde. De feestkommisje is drok dwaande mei festiviteiten yn it ramt fan Kulturele Haadstêd 2018. De nije fontein sil foar it earst spuitsje. Se hawwe gjin tiid foar Oeds dy’t, wer thús, syn draai net fine kin en nuver om him hinne slacht. Tiemen, syn soan, sjocht syn heit ploeterjen en freget him ôf: Hoe kin it doarp feestfiere? Hoe kinne de goaden sa fol fan harsels en harren fontein wêze, wylst hy en syn mem mei in grut fertriet wrakselje? Wêr binne se? 

—————————————-NEDERLANDS—————————————-

Een voorproefje van de Fryske odyssee 

Op locaties in Friens, Idaerd, Eagum en Reduzum (FIER) wordt de thuiskomst van oorlogsheld Oeds uitgebeeld. In het kader van LF2018 is de feestcommissie druk met festiviteiten. De nieuwe fontein wordt dan gepresenteerd. Ze hebben geen tijd voor Oeds, die thuis zijn draai niet kan vinden. Tiemen, de zoon van Oeds, ziet dat zijn vader het moeilijk heeft en vraagt zich af: Hoe kan een dorp helemaal opgaan in het feest? Hoe kan het dat sommigen zo vol zijn van zichzelf en de fontein, terwijl hij en zijn moeder worstelen met een groot verdriet? Waar is iedereen?