Bûtenlânske besite yn Friens!

Op ‘e earste dei fan ‘e simmer – 21 juny – hawwe wy bûtenlânske besite krigen yn Friens! Fertsjintwurdigers út Servië, Finlân, Denemarken en Ierlân binne trije dagen op ‘ en paad troch Fryslân.

Se dogge mei oan it Europeesk útwikselingsprojekt ‘Culture Up’ (mei Keunstwurk, Provinsje Fryslân en Arcadia ). Utwikseling fan kennis, ekspertize oer keunst en de belutsenhied fan de mienskip yn it lanlik gebiet steane dêrby sintraal.

Wy hawwe ús gasten ferteld hoe ’t FIER begûn is as nij inisjatyf yn it ramt fan LF 2018 / Under de Toer en dat wy dit jier de produksje ‘ Godlike Komeedzje 2.0 ’ opfiere. De gasten wiene bot ûnder de yndruk fan it moaie plak yn Friens en de grutte belutsenheid fanút de doarpen.