13 novimber audysje / gearkomste foar spilers en sjongers

Op sneon 13 novimber organisearje wy in audysje / gearkomste foar spilers en sjongers. It programma is op de Boppeseal Kafee Bar de Welp:  

9.30 oere kofje en praatsje 

10.00 – 12.00 oere audysje spul 

13.00 – 13.45 oere gearkomste foar koarleden (gjin audysje ) 

Belangstellende spilers of sjongers dy ’t harren noch net opjûn hawwe, binne ek fan herte wolkom! Graach efkes trochjaan fia: info@theatergroepfier.nl

De sfear sit der al goed yn!

Op de boppeseal by Jeroen en Lutske wie it gesellich drok op 7 oktober. Nei in wurd fan wolkom troch foarsitter Otto van der Meulen, namen skriuwer Sietse de Vries en regisseur Karin Idzinga de oanwêzigen mei nei it stik Godlike Komeedzje 2.0.

In iepen loftspul oer Goden, robots en minsken. En fansels in ingel en in duvel! Koartsein giet it stik oer de minskheid dy ’t ta grutte dingen yn steat is, mar de wrâld net rêde kin. In prachtich ûnderdiel foarmet de muzyk: Hylke Tromp en Bert Noordenbos hawwe seis lieten makke, dêr ’t we by de gearkomste al ien fan repetearre ha. De sfear siet der gelyk goed yn!

Oan ‘e ein fan ‘e jûn hawwe in soad minsken de yntekenlisten ynfold foar toaniel, koar, muzyk of stypjende wurksumheden. Foar de toanielspilers binne der op sneon 13 novimber audysjes.

Oanmelde kin noch hieltyd: info@theatergroepfier.nl

Mear ynformaasje folget dan oer de mail.

Informatiebijeenkomst

Helaas kon onze nieuwe voorstelling in 2021 niet doorgaan. De reden is bekend. Inmiddels hebben we als bestuur de draad weer opgepakt en hopen we op een mooie voorstelling in juni 2022. 

Daar vertellen we graag meer over op donderdag 7 oktober (20.00 uur) tijdens een informatiebijeenkomst voor iedereen die als speler, zanger of vrijwilliger wil meedoen aan deze nieuwe productie. In november organiseren we audities. De start van de repetities zal in januari 2022 zijn.

Zoals al eerder vermeld gaat het stuk ‘Godlike Komeedzje 2.0’ over moderne technologie; denk aan hoe robots en kunstmatige intelligentie ons leven kunnen gaan beïnvloeden. Het stuk is geschreven door Sietse de Vries, bekend als cultuurredacteur bij de Leeuwarder Courant en als schrijver van misdaadromans. De muziek is van de hand van Bert Noordenbos, muziekdocent aan het Drachtster Lyceum. Hylke Tromp heeft de liedteksten voor zijn rekening genomen. Karin Idzenga zal dit keer de regie voeren.

Tot ziens op de bovenzaal van café bar De Welp op 7 oktober!

Iepenloftspul Godlike Komeedzje 2.0 útstelt

It bestjoer fan Stichting Theatergroep FIER hat besletten om it iepenloftspul Godlike komeedzje 2.0 in jier út te stellen. Nei it sukses fan Oeds fan Fierwei yn 2018 (LF 2018) soe yn juny 2021 de nije produksje op in moaie lokaasje spile wurde. Mar it koroanafirus smyt roet yn it iten. It bestjoer fan FIER fynt it net fertroud om feilich en yn frijheid de kommende moannen te oefenjen. Dêrom wurdt de foarstelling trochskood nei juny 2022. 

—————————————-NEDERLANDS—————————————-

Het bestuur van Stichting Theatergroep FIER heeft besloten om het iepenloftspul Godlike komeedzje 2.0 een jaar uit te stellen. Na het succes van Oeds fan Fierwei in 2018 (LF 2018) zou in juni 2021 de nieuwe productie op een mooie locatie worden gespeeld. Maar het coronavirus gooit roet in het eten. Het bestuur van FIER ziet onvoldoende mogelijkheden om veilig en in vrijheid de komende maanden te kunnen oefenen. Daarom wordt de voorstelling doorgeschoven naar juni 2022. 

Tariedingen Godlike komeedzje 2.0 wer oars

It sil jim net fernuverje dat it mei de tariedingen fan ús nije stik (Godlike komeedzje 2.0) wer oars moat. Troch de strangere koroanamaatregels is it net mooglik om op sneon 14 novimber en op snein 29 novimber byinoar te kommen. We moatte yn elk gefal wachtsje oant mids desimber, hooplik is de situaasje dan ferbettere. As der dan wer mear mei en kin, prikke we nije datums.  

De earste frijwilligers, spilers en sjongers hawwe har al opjûn. Dat is moai. Der sille ek minsken wêze dy’t der tsjinoan skytskoarje. Dochs wolle wy graach dat jim reagearje as jim meidwaan wolle. Alles trochskowe nei 2022 kin altyd noch, mar wy hoopje dat we yn 2021 los kinne. Opjaan kin by:

Agatha Vermeulen (vermeulenagatha@kpnplanet.nl) of
Koos Wieling (kwieling@upcmail.nl).