Informatiebijeenkomst

Helaas kon onze nieuwe voorstelling in 2021 niet doorgaan. De reden is bekend. Inmiddels hebben we als bestuur de draad weer opgepakt en hopen we op een mooie voorstelling in juni 2022. 

Daar vertellen we graag meer over op donderdag 7 oktober (20.00 uur) tijdens een informatiebijeenkomst voor iedereen die als speler, zanger of vrijwilliger wil meedoen aan deze nieuwe productie. In november organiseren we audities. De start van de repetities zal in januari 2022 zijn.

Zoals al eerder vermeld gaat het stuk ‘Godlike Komeedzje 2.0’ over moderne technologie; denk aan hoe robots en kunstmatige intelligentie ons leven kunnen gaan beïnvloeden. Het stuk is geschreven door Sietse de Vries, bekend als cultuurredacteur bij de Leeuwarder Courant en als schrijver van misdaadromans. De muziek is van de hand van Bert Noordenbos, muziekdocent aan het Drachtster Lyceum. Hylke Tromp heeft de liedteksten voor zijn rekening genomen. Karin Idzenga zal dit keer de regie voeren.

Tot ziens op de bovenzaal van café bar De Welp op 7 oktober!

Iepenloftspul Godlike Komeedzje 2.0 útstelt

It bestjoer fan Stichting Theatergroep FIER hat besletten om it iepenloftspul Godlike komeedzje 2.0 in jier út te stellen. Nei it sukses fan Oeds fan Fierwei yn 2018 (LF 2018) soe yn juny 2021 de nije produksje op in moaie lokaasje spile wurde. Mar it koroanafirus smyt roet yn it iten. It bestjoer fan FIER fynt it net fertroud om feilich en yn frijheid de kommende moannen te oefenjen. Dêrom wurdt de foarstelling trochskood nei juny 2022. 

—————————————-NEDERLANDS—————————————-

Het bestuur van Stichting Theatergroep FIER heeft besloten om het iepenloftspul Godlike komeedzje 2.0 een jaar uit te stellen. Na het succes van Oeds fan Fierwei in 2018 (LF 2018) zou in juni 2021 de nieuwe productie op een mooie locatie worden gespeeld. Maar het coronavirus gooit roet in het eten. Het bestuur van FIER ziet onvoldoende mogelijkheden om veilig en in vrijheid de komende maanden te kunnen oefenen. Daarom wordt de voorstelling doorgeschoven naar juni 2022. 

Tariedingen Godlike komeedzje 2.0 wer oars

It sil jim net fernuverje dat it mei de tariedingen fan ús nije stik (Godlike komeedzje 2.0) wer oars moat. Troch de strangere koroanamaatregels is it net mooglik om op sneon 14 novimber en op snein 29 novimber byinoar te kommen. We moatte yn elk gefal wachtsje oant mids desimber, hooplik is de situaasje dan ferbettere. As der dan wer mear mei en kin, prikke we nije datums.  

De earste frijwilligers, spilers en sjongers hawwe har al opjûn. Dat is moai. Der sille ek minsken wêze dy’t der tsjinoan skytskoarje. Dochs wolle wy graach dat jim reagearje as jim meidwaan wolle. Alles trochskowe nei 2022 kin altyd noch, mar wy hoopje dat we yn 2021 los kinne. Opjaan kin by:

Agatha Vermeulen (vermeulenagatha@kpnplanet.nl) of
Koos Wieling (kwieling@upcmail.nl). 

Gearkomste foar frijwilligers

Wat wie it dochs moai, de simmer fan 2018. Oeds fan Fierwei sloech foar master op yn ús doarpen. We binne hast trije jier fierder en wolle graach yn 2021 wer los. As dat allegearre slagget troch de koroana is fansels lang net wis. Mar de plannen binne der. It stik is fierwei klear. Oan de lieten wurdt wurke. Dêrom dizze oprop! 

Sneon 14 novimber 2020 om 15.00 oere ha wy in gearkomste foar de frijwilligers. Wolle jo/jimme meidwaan (klean, dekôr, ferkear en oare omballingen) dan graach opjaan via info@theatergroepfier.nl. It kin wêze dat we, as der in protte flecht op ’e koai is, de saak splitse yn twa skiften. Dy twadde sesje begjint om 16.30 oere. De lokaasje wurdt noch bekend makke! 

Snein 29 novimber 2020 fan 09.30 oere oant 15.00 oere: audysje. Moarns de toanielspilers, middeis de sjongers. As it kin dogge we dit op ’e boppeseal by Jeroen en Lutske. Opjaan op de mailadressen dy’t yn dit stikje stean. 

**As it net trochgean kin (koroana) dan hearre jim it** 

—————————————-NEDERLANDS—————————————-

Wat was het toch mooi, de zomer van 2018. Oeds fan Fierwei was geweldig in onze dorpen. We zijn bijna drie jaar verder en willen graag in 2021 weer los. Als dat allemaal lukt door corona is natuurlijk lang niet zeker. Maar de plannen zijn er. Het stuk is bijna klaar. Aan de liedjes wordt gewerkt. Daarom deze oproep!  

Zaterdag 14 november 2020 om 15.00 uur hebben we een bijeenkomst voor de vrijwilligers. Wilt u/jullie meedoen (kleren, decor, verkeer en andere bijkomstigheden) dan graag opgeven via info@theatergroepfier.nl. Bij een hele grote deelname zullen we in twee groepen werken. Die tweede sessie begint dan om 16.30 uur. De locatie wordt nog bekend gemaakt!  

Zondag 29 november 2020 van 09.30 tot 15.00 uur: auditie. ’s Ochtends de toneelspelers,’s middag de zangers. Als het kan doen we dit op  de bovenzaal bij Jeroen en Lutske. Opgeven op de mailadressen die in dit stukje staan.  

**Als het niet doorgaat (corona) dan horen jullie het**

Vijf sterren voor Oeds fan Fierwei

De Under de Toer-voorstelling Oeds fan Fierwei is nu al een succes te noemen. Dit weekend genoten  450 bezoekers in het hart van Friesland van de Friese variant op de bekende Odyssee van Homerus. De reacties zijn lovend. ‘Fier skoart mei Oeds fan Fierwei’ stelt het Friesch Dagblad en de Leeuwarder Courant geeft de voorstelling maar liefst vijf sterren. 

‘We binne fansels út ‘e skroeven’, lacht Piter Renia, voorzitter van Stichting Theatergroep FIER. ‘It is foar it earst dat wy as doarpkes mei inoar in iepenloftspul op poaten sette en dan fuort sa’n boppeslach. De kaartferkeap gong al sa hurd dat we besluten ha twa ekstra foarstellingen te jaan en dan no sokke reaksjes. It kin net better.’ 

Oeds fan Fierwei neemt de bezoekers mee op reis in en rond de dorpen Friens, Idaerd, Eagum en Reduzum (FIER). Deels wordt men met bussen vervoerd, deels loopt men zelf door de landerijen naar de volgende theaterlocatie. Het is een reis vol humor, muziek, zang, prachtige kostuums en decors. Onder regie van Janneke de Haan werken zo’n 200 inwoners van de dorpen mee aan het Friestalige schouwspel. 

De voorstelling vertelt het verhaal van de thuiskomst van oorlogsheld Oeds (Odysseus). De feestcommissie is druk bezig met de festiviteiten in het kader van Culturele Hoofdstad 2018; de nieuwe fontein zal voor het eerst spuiten! Men heeft geen oog voor Oeds, die thuis zijn draai niet kan vinden, of zijn gezin. Het verhaal van Oeds spreekt terecht zo veel mensen aan. Het is nog altijd actueel: een man, gewond door de oorlog, moet tegenslagen overwinnen voordat hij weer in vrede met zichzelf en de wereld kan leven. 

Odysseus & Oeds in Eagum

Zo’n 25 personen bezochten gistermiddag de expositie over Odysseus & Oeds in Eagum waarbij Hylke Tromp een humoristische toelichting op dit bijzondere stukje Frykse historie gaf. Want die Grieken kunnen wel van alles beweren over beschaving en goden, zij wisten niet van het bestaan van de Friezen. En daardoor wisten ze bijvoorbeeld ook niet dat de naam van de Griekse zeegod Neptunus een verbastering is van Neef Theunis, een Friese zeevaarder! Wie er meer van wil weten, moet het Oera Linda-boek eens lezen. 

Eagumer Tjeerd van der Hem vertelde over wat hij mee had gemaakt met de oud-studentenvereniging Frisia, die regelmatig ûnder de toer fan Eagum een ontgroeningsceremonie hield. Tjeerd heeft er een bijzondere stropdas en ere-lidmaatschap van de vereniging aan overgehouden.  Aqua Vino had aansluitend aan de rondleiding een proeverij van Griekse wijnen klaar staan. Ook hier kwam de link met Odysseus en Oeds naar voren; onder andere de favoriete wijnen van cyclopen en van sirenen konden worden geproefd. 

De expositie ûnder de toer van Eagum is door een werkgroep onder leiding van Mim Hardege op poten gezet en is nog te zien tot en met 15 juli.

Duizendpoot Peter Sijbenga in hoofdrol Oeds fan Fierwei

Hij schreef het script, verzorgt samen met Sytse Broersma de muziek en pakt nu ook de hoofdrol op in het locatietheaterstuk Oeds fan Fierwei. ´It kaam no sa út en ik sjoch it as in ôfskiedskado foar Reduzum, dêr’t ik mear as tritich jier wenne ha’, zegt Peter Sijbenga er zelf over.

Oeds fan Fierwei is een Friestalige bewerking van de voor velen bekende Odyssee van Homerus. De voorstelling is een theatrale tocht in en rond de dorpen Friens, Idaerd, Eagum en Reduzum. Deels worden bezoekers met bussen vervoerd, deels loopt men zelf door de landerijen naar de volgende theaterlocatie. Meer dan 100 inwoners uit de vier dorpen werken mee aan het schouwspel.

De voorstelling vertelt het verhaal van de thuiskomst van oorlogsheld Oeds (Odysseus). De feestcommissie is druk bezig met de festiviteiten in het kader van Culturele Hoofdstad 2018; de nieuwe fontein zal voor het eerst spuiten! Men heeft geen oog voor Oeds, die thuis zijn draai niet kan vinden, of zijn gezin. Oeds fan Fierwei laat de toeschouwer beleven wat Oeds beleefde op zijn reis naar huis, via toneel vol humor, muziek, zang, en prachtige kostuums. En dat midden in de natuur en midden in de dorpen.

Peter Sijbenga neemt de hoofdrol over van Popke van der Zee uit Mantgum, die zich noodgedwongen om gezondheidsredenen terug moest trekken. Sijbenga heeft een drukke tijd achter de rug, met onder andere het vertalen van de Matthäus Passion van Johann Sebastian Bach en de rockopera Tommy van The Who. Beide stukken vertaalde Sijbenga naar het Fries.

‘Dat is yndie wat hiel oars as it skriuwen fan in script foar in lokaasjetéater. Mar krekt dat ferskaat yn myn wurk fyn ik machtich moai. By it skriuwen seach ik Oeds al hielendal foar my. Dat ik dy rol no sels ek delsette mei, fyn ik wol hiel spesjaal. Oeds fan Fierwei is toaniel, muzyk en natoer yn ien. It wurdt in prachtige ûnderfining foar spilers en publyk!’

Oeds fan Fierwei is te zien op 27, 29 en 30 juni en 1, 6, 7, 8 en 13 juli. Kaarten zijn verkrijgbaar via theatergroepfier.nl/kaartferkeap

Regie: Janneke de Haan, tekst: Peter Sijbenga, muzikale begeleiding: Sytse Broersma/Peter Sijbenga Kostuums en decor: Geartsje van der Zee

Simmer 2018: Gryskse oarlochsheld Odysseus werom yn Fierwei

Yn ‘e simmer fan 2018 komt de Gryskse oarlochsheld Odysseus werom yn Fierwei, it Frykse doarpke dêr’t frou, bern en mienskip al sa lang op him wachtsje. Allinne, it komt dit jier wol wat rottich út. 2018 stiet ommers yn it teken fan feest, fan (iepen) mienskip, yn it teken fan it brede langstme ûnder de minsken om it goed mei mekoar te hawwen en te hâlden. Dus it is de fraach of de thúskomst fan ien, troch striid, oarloch en dea beswierre, no wol sa ’n fleurige bydrage oan al dy wille wêze sil. 

Mar toch is it wichtich dat hy delkomt. Wy sille twongen wurde stil te stean én in hiel ein op te rinnen mei in man, dy’t syn fertroude bertegrûn efterliet om yn Troje de striid te fieren út namme fan alle Friken. Dus wy binne it him einliks ferplichte, tusken alle kulturele hichtepunten, fonteinen en sjongerij troch, en nim him wer waarm op yn ‘e mienskip fan it bêste lân fan ‘e ierde, Frikelân. 

De foarstelling “Oeds fan Fierwei”, dêr giet dit stikje oer. In foarstelling yn it ramt fan it Ûnder de Toer-projekt, dat yn it noch jonge KH 2018-jier, al in pear foarstellingen oan Fryslân skonken hat, lykas “Marijke Muoi” yn Ljouwert en “De man dy’t hout dûnsje liet” yn Mantgum. En der komt noch folle mear ûnder ferskate tuorren rûnom. Ferhalen yn en om ‘e tsjerketoer, it plak, dêr’t ommers sa’n soad ferhalen ûntstean en ta in ein komme. 

Sa ek hjir. De tsjerken fan Reduzum, Idaerd en Friens stean simboal foar it betroude plak dat wy “thús” neame. Allinne, Oeds kin it thús net fine. Al ieuwen is it weromkommen út in oarloch, it weromkommen nei in swiere operaasje, it wer op ‘e nij de trie oppakke nei de dea fan in neiste, ien fan ‘e dreechste dingen dy ’t in minske oerkomme kin. Dus Oeds komt werom yn in mienskip dêr’t hy him net langer thús liket te fielen, en de mienskip fynt dat fansels net sa aardich. Wy hiene de man sa aardich tasongen, no moat er him wer in bytsje der byjaan! It is feest, no? 

Mar foar Oeds is de timpel leech. Gjin Goaden, gjin ferhaal. Leechte. Hoe moat it no komme ûnder de toer fan Fierwei? Yn “Oeds fan Fierwei” sille wy sjen of Oeds úteinlik it paad nei Fierwei weromfynt en of Fierwei syn romrofte soan wer in feilich thús biede kinne sil. En dat is net allinne mar in tragysk ferhaal, want gelokkich tilt it yn Fierwei op fan feestlike personaazjes, der wurdt hiel wat ôfsongen en dy fontein skynt ek hiel moai te wurden. Lit ús de mienskiplike taak op ús nimme en bliuw ticht by Oeds. Hy is ien fan ús, achtentweintichhûndert jier lyn én hjoed.